معاون علوم پزشکی


 

 

 

نام و نام خانوادگی :دکتر مرتضی قاسمی

مرتبه علمی: استادیار

 

 

سوابق تحصیلی:

  • دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانیاز دانشگاه علوم و تحقیقات  تهران

  • کارشناسی ارشدمدیریت خدمات بهداشتی و درمانی از دانشگاه علوم پزشکی ایران

 سوابق اجرایی:

  • ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خمین

  • رئیس دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

  • مدیر گروه بهداشت  دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

  • کارشناس نظارت بر درمان شبکه بهداشت و درمان شهرستان خمین

  • عضو کارگروه توسعه برنامه پنجم استانداری استان مرکزی