دفترچه تلفن

شماره مستقیم علوم پزشکی
33412501 معاونت علوم پزشکی