محورهای اصلی فعالیت مرکز

 • حافظه و یادگیری
 •  تشنج
 •  درد
 • اعتیاد
 • نوروسایکوفارماکولوژی وفیزیولوژی بیماری های شناختی
 • فیزیولوژی وفارماکولوژی اختلالات رفتاری
 •  فیزیولوژی وفارماکولوژی پروبیوتیک ها واثرات رفتاری آنها
 •  فیزیولوژی و فارماکولوژی درمان مسمومیت های عصبی
 •  بیولوژی سلولی ومولکولی سیستم عصبی
 • سالمندی
 • ژنتیک، فارماکوژنتیک و اپی ژنتیک در سیستم عصبی
 • بیوتکنولوژی در سیستم عصبی
 •  انجام پژوهشهای بنیادی اپیدمیولوژیک و بالینی در جهت اصلاح نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی کشور
 •   نوروانفورماتیک وبه کارگیری ان درثبت بیماری ها وتهیه بانک های اطلاعاتی پزشکی